Οι ιστορίες είναι συνυφασμένες με την ανθρώπινη ύπαρξη και έχουν μεγάλη δύναμη να αλλάξουν ή επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης ή αντίδρασης των ανθρώπων. Είναι ένα αναπόσπαστο μέρος του τρόπου με τον οποίο η μάθηση λαμβάνει χώρα και έχει προφανή οφέλη για τους εκπαιδευτές και τα στελέχη που θέλουν να επηρεάσουν το περιεχόμενο και τον τρόπο που οι εργαζόμενοι μαθαίνουν.

Στην λειτουργία κάθε οργανισμού άσχετα από το μέγεθος, την εξειδίκευση, ή τον κλάδο του,  οι κίνδυνοι ασφάλειας και υγιεινής είναι παρόντες.

Αυτό το εργαστήρι ασχολείται με την δύναμη των ιστοριών και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα υγείας και ασφάλειας, για ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες.

Όταν ειπωθεί την κατάλληλη στιγμή και με επιδέξιο τρόπο, μία ιστορία μπορεί να πετύχει πολλά περισσότερα από χίλια memos.

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το βιβλίο του κ Δημητρίου Α. Βιντζηλαίου “Ιστορίες για αγρίους…και άλλους: Η τεχνική και η τέχνη της αναπαραστατικής αφήγησης ιστοριών”