Μετασχηματισμός πωλήσεων

Ο Μετασχηματισμός των πωλήσεων είναι μια διαδικασία έξι σταδίων που αναπτύχθηκε από την PPP Learn ως απάντηση στην ανάγκη για σημαντικές και απαραίτητες αλλαγές στον τρόπο που γίνονται οι  πωλήσεις σήμερα. Στόχος του μετασχηματισμού είναι η προσαρμογή στις αλλαγές που συμβαίνουν στον τρόπο που αγοράζουν οι πελάτες. Οι αγοραστικές συμπεριφορές αλλάζουν κυρίως λόγω μεταβολών στις συνθήκες της αγοράς και στις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες στον πελάτη.

Ορίζουμε τον Μετασχηματισμό των πωλήσεων ως το σύνολο των ενεργειών που είναι αναγκαίες για να αναπτυχθούν ικανότητες πώλησης και διαχείρισης των ευκαιριών  σε όλα τα τμήματα  και όχι μόνον στο τμήμα πωλήσεων μιας επιχείρησης. Έτσι μόνον θα ανταποκριθεί στις αλλαγές που συμβαίνουν στον κλάδο που δραστηριοποιείται η επιχείρηση και έτσι θα επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι της. Με άλλα λόγια, η πώληση δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο και υποχρέωση της ομάδας πωλήσεων αλλά αφορά το σύνολο των τμημάτων της εταιρείας.

Ένα πρόγραμμα μετασχηματισμού πωλήσεων που υλοποιείται με σύστημα εξασφαλίζει την ανάπτυξη, την κερδοφορία και την αφοσίωση των πελατών. Επί πλέον, ο μετασχηματισμός των πωλήσεων οδηγεί σε βελτιωμένη διαφάνεια και ικανότητες διοίκησης (κυβερνησιμότητα) και πρόβλεψης (προβλεψιμότητα) για την επιχείρηση.

Το βασικό ερώτημα είναι πώς να σχεδιάσουμε, να υλοποιήσουμε και να παγιώσουμε την αλλαγή. Η PPP Learn είναι ηγετική εταίρος για ένα βιώσιμο μετασχηματισμό της διαδικασίας των πωλήσεων, με αποδεδειγμένες ικανότητες, με τις ομάδες συμβούλων με τις καλύτερες επιδόσεις και με μεθοδολογία που στηρίζεται σε έρευνα σε βάθος στις παγκόσμιες βιβλιογραφικές αναφορές.

Τάσεις στην αγορά

Εδώ είναι μερικές από τις βασικές τάσεις που ωθούν την αγορά και καθιστούν αναγκαίο τον  μετασχηματισμό της διαδικασίας πωλήσεων.

  • Θεμελιακές αλλαγές στην αγοραστική συμπεριφορά

Το Διαδίκτυο και η νέα τεχνολογία έχουν θεμελιώδη σημασία στις αλλαγές του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι αγοράζουν, καθώς έχει δημιουργήσει ενημερωμένους και αυτόνομους πελάτες.

  • Αύξηση του ανταγωνισμού και της πίεσης των τιμών

Οι περισσότερες εταιρείες βιώνουν πολύ έντονα τη συνεχή άνοδο του ανταγωνισμού στην αγορά. Η προώθηση της μοναδικότητας είναι δύσκολη, αλλά σήμερα είναι πιο σημαντική από ποτέ.

  • Οι διαδικασίες αγορών καθίστανται πιο πολύπλοκες

Πολλές μεγάλες εταιρείες, δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί έχουν ολοένα  και πιο αυστηρές πολιτικές προμηθειών. Για παράδειγμα, ζητήματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας έχουν γίνει σημαντικοί παράγοντες στη διαδικασία αγοράς, οι οποίοι ασκούν πίεση σε οποιονδήποτε πωλητή να είναι πολύ πιο ενημερωμένος και να έχει κάνει καλή έρευνα.

  • Αύξηση της προστιθέμενης αξίας

Εκπαιδευμένοι πωλητές με βαθιά κατανόηση ενός κλάδου και εστίαση στη δημιουργία αξίας για τον πελάτη τους, μπορούν να επιτύχουν να βγάλουν τους ανταγωνιστές τους έξω από την εξίσωση της επιτυχίας.

Το βασικό ερώτημα είναι πώς να σχεδιάσουμε, να υλοποιήσουμε και να παγιώσουμε την αλλαγή. Η PPP Learn είναι ηγετική εταίρος για ένα βιώσιμο μετασχηματισμό της διαδικασίας των πωλήσεων με αποδεδειγμένες ικανότητες, με ομάδες συμβούλων υψηλών επιδόσεων και με μεθοδολογία που στηρίζεται σε έρευνα σε βάθος στις παγκόσμιες βιβλιογραφικές αναφορές.