Πιστοποιήσεις

Πιστοποίηση ποιότητας υπηρεσιών εκπαίδευσης ISO 9001-2015

Η PPP Learn πάντα πιστή και συνεπής στην αρχή για διαρκή εξέλιξη και αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει, ολοκλήρωσε με επιτυχία την πιστοποίηση διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Το ISO 9001:2015 αποτελεί το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διασφάλιση ποιότητας με ιδιαίτερες απαιτήσεις σε σημαντικούς τομείς που σχετίζονται με την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως η συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις, η επιχειρησιακή συνέχεια, η ποιότητα των εκπαιδευτικών διαδικασιών και οι διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας.

Η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα είδη εκπαιδευτικών υπηρεσιών, όπως εκπαίδευση στην αίθουσα, βιωματικά σεμινάρια, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, e-learning, webinars, WBT self-paced μαθήματα, προγράμματα μεικτής μάθησης (Blended learning)

Η νέα αυτή πιστοποίηση κατά τα πρότυπο ISO 9001:2015 αποδεικνύει ότι η PPP Learn με ηγετική θέση στο χώρο της κατάρτισης, εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, συνεχίζει να πρωτοπορεί επενδύοντας συστηματικά στο προσωπικό και τις υποδομές της, εναρμονίζοντας πλήρως την οργάνωση και λειτουργία της με τις πλέον σύγχρονες και διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές στους τομείς της ποιότητας και της ασφάλειας.
To International Quality Network (IQNet), δραστηριοποιείται από το 1990, με 36 φορείς πιστοποίησης ως συνεταίρους (partner members) και περισσότερα από 200 μέλη παγκοσμίως.

Στόχος του IQNet είναι η αναγνώριση και προώθηση των πιστοποιητικών, τα οποία εκδίδονται από τα μέλη του.

Στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού και των σχετικών Διαδικασιών η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης χορηγεί στην PPP Learn Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης και απονέμει το σχετικό Σήμα Συμμόρφωσης που υποδηλώνουν τη συμμόρφωση προϊόντων, διεργασιών, δραστηριοτήτων, οργανισμού, συστημάτων και προσώπων ή/και συνδυασμό αυτών, με τις απαιτήσεις του τυποποιητικού εγγράφου ISO 9001-2015.