Steps in Public Speaking – A Learning Community

Νέα ώθηση σε ένα γνωστό εργαλείο μάθησης

Στην εκπαιδευτική θεωρία και πρακτική, ο 20ος αιώνας έχει περιγραφεί ως ο «αιώνας του ατόμου» μια περιγραφή που βασίζεται στις αναπτυξιακές θεωρίες του Piaget όπου ο μαθητής θεωρείται ως «μόνος στην αναζήτηση της γνώσης». Αντίθετα, στη αρχή του 21ου αιώνα παρατηρειται μια αυξανόμενη επιρροή της θεωρίας του Vygotsky για τον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό που δείχνει μια απομάκρυνση από το ατομικό επίκεντρο, προς ένα επίκεντρο όπου αναγνωρίζει τη συμβολή των άλλων στη μάθηση του κάθε ατόμου.

Επιγραμματικά, από το τέλος του 20 αιώνα και με την ανάπτυξη της τεχνολογίας (όλοι είμαστε συνδεδεμένοι !) δημιουργήθηκε ένα κίνημα που οδηγεί από την «Εποχή του Ατόμου στην εποχή της Κοινότητας». Οι κοινότητες μάθησης είναι μια εκδήλωση αυτού του κινήματος και στόχος του κινήματος είναι να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ της ατομικότητας και της ικανότητας σύνδεσης με τους άλλους σε μια κοινωνική ομάδα, καθώς αρχίζει να φαίνεται ο ουσιαστικός ρόλος που πρέπει να παίξει η σχέση, η συμμετοχή, η αμοιβαιότητα, η ετερότητα, η ένταξη και η συνεργασία σε οποιοδήποτε μοντέλο μάθησης.

Στη συνέχεια θα κάνουμε μια συνοπτική παρουσίαση ορισμένων βασικών εννοιών που σχετίζονται με τις Κοινότητες Πρακτικής και Μάθησης καθώς και την παρουσίαση του ειδικού μοντέλου κοινότητας, της Κοινότητας Επιταχυνόμενης Μάθησης. Τέλος, θα σας μιλήσουμε για την κοινότητα SiPS (Steps in Public Speaking), μια κοινότητα επιταχυνόμενης μάθησης κατάλληλης για την υποστήριξη, τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη συντήρηση γνώσεων και δεξιοτήτων στο Public Speaking.

Κοινότητα επιταχυνόμενης μάθησης

 1. Κοινότητα μάθησης και πρακτικής (Learning Communities)
  Μια Κοινότητα Μάθησης ορίζεται ως  «…σχηματισμός ανθρώπων που μοιράζονται ένα κοινό στόχο, συνεργάζονται, αντλούν ο ένας από τον άλλον, σέβονται τις διαφορετικές οπτικές, προωθούν ενεργά μαθησιακές ευκαιρίες όπου δημιουργώντας ένα δραστήριο συνεργατικό περιβάλλον και ενισχύοντας τη δυναμική των μελών δημιουργεί νέα γνώση». Αποτελεί  ένα μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο οι συμμετέχοντες (φοιτητές, άνεργοι, στελέχη, επαγγελματίες, επιχειρηματίες, εκπαιδευτές ή συντονιστές) μπορούν να έρχονται σε επαφή, να επικοινωνούν, να θέτουν στόχους, να συνεργάζονται και να μαθαίνουν. Οι κοινοί μαθησιακοί και γλωσσικοί στόχοι, η αμοιβαία συμμετοχή, και η ετερότητα διευκολύνει τη συνεργασία. Στην πραγματικότητα, τα μέλη μιας κοινότητας, εφόσον είναι ενεργά, εφόσον συμμετέχουν δηλαδή στην κοινότητα, έστω και παθητικά, επικοινωνούν μεταξύ τους, αναπόφευκτα συνεργάζονται και σταδιακά δημιουργούν (και αναπτύσσουν συνεχώς και αναπροσαρμόζουν) μια κοινή ορολογία, ενδεχομένως κοινές απόψεις για ορισμένα θέματα ή ακόμη και κοινές αξίες, νοοτροπίες και στάσεις καθώς και κοινές πρακτικές. Με αυτό τον τρόπο συνδιαμορφώνουν κοινά στοιχεία υποκειμενικότητας και κοινά στοιχεία της ταυτότητάς τους.
 2. Η ζωή της κοινότητας
  Σε μια κοινωνία γνώσης η μάθηση είναι μια συνεχής διαδικασία. Η κοινότητα έχει παρελθόν, παρόν, μέλλον και τα μέλη της έχουν φυσικά προσδοκίες που αλλάζουν με το χρόνο. Η κοινότητα έχει συνεχή διάρκεια, μια ενδεχόμενη σταθερότητα αλλά και μια κινητικότητα στα μέλη της.
 3. Κοινωνικό κεφάλαιο
  Τα μέλη αναπτύσσουν, κατά κανόνα, δεσμούς μεταξύ τους. Σταδιακά, εκτός από τις διαπροσωπικές σχέσεις που δημιουργούνται, εμφανίζεται και αναπτύσσεται ένα είδος κοινωνικού κεφαλαίου: τα μέλη των κοινοτήτων συγκροτούν ένα είδος κοινωνικού ιστού, ένα είδος δικτύου στο οποίο οι δεσμοί αποκτούν μια γενικότερη λειτουργία. Για παράδειγμα, ένα πρόβλημα που θα απασχολήσει ένα μέλος, ένα ερώτημα, κατά κανόνα αντιμετωπίζεται μέσα στο πλαίσιο της κοινότητας – ακόμη και όταν δεν είναι εκ των προτέρων γνωστό το συγκεκριμένο άτομο ή τα άτομα που θα επιχειρήσουν να το επιλύσουν.
 4. Γνωσιακό κεφάλαιο
  Εκτός από το κοινωνικό κεφάλαιο όμως, αναπτύσσεται και ένα γνωσιακό κεφάλαιο: η κατανεμημένη γνώση, η διάσπαρτη επιθυμία για επίλυση προβλημάτων που απασχολούν την Κοινότητα, η συλλογική προσπάθεια για απάντηση στα τιθέμενα ερωτήματα, εμπλουτίζουν τόσο το ατομικό γνωστικό απόθεμα των μελών της Κοινότητας, όσο και το συλλογικό της αποθεματικό. Σε πολλές περιπτώσεις, η γνώση, η μάθηση και το συλλογικό γνωστικό κεφάλαιο είναι με έναν εμφανή τρόπο απότοκα της κοινής δραστηριότητας, άλλες φορές χρειάζεται κάποιος να εμβαθύνει για να ανακαλύψει τη συλλογικότητα ως τον καθοριστικό παράγοντα μάθησης.
 5. Παραγωγή νοήματος
  Η συμμετοχή σε κοινότητες δεν είναι μόνο η βάση για τη μάθηση, αλλά και ο ουσιαστικότερος παράγοντας για την παραγωγή νοήματος: η νοηματοδότηση δηλαδή της γνώσης, η αξία της και η χρηστικότητά της αξιολογείται και επαναπροσδιορίζεται συνεχώς για το κάθε μέλος της κοινότητας μέσα ακριβώς από τις διαδικασίες συμμετοχής.
 6. Κοινότητα επιταχυνόμενης μάθησης (Accelerated Learning Community – ALC)
  Οι κοινότητες μάθησης συνήθως μέχρι σήμερα πλαισιώνουν εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς, επαγγελματικές ή επιστημονικές ενώσεις, επιμελητήρια κλπ. τα οποία  αποτελούν και την κύρια πηγή γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Οι κοινότητες μάθησης αποτελούν δίκτυα επικοινωνίας τα οποία δημιουργούν δευτερογενώς γνώση στην εφαρμογή, όπως: καλές πρακτικές, κανόνες εφαρμογών, ειδική επίλυση προβλημάτων κλπ.. Οι κοινότητες επιταχυνόμενης μάθησης αποτελούν εξελιγμένη μορφή κοινοτήτων μάθησης γιατί συνοδεύονται από ένα σύστημα μάθησης που καθοδηγεί τα μέλη της κοινότητας στη διαδικασία πρωτογενούς μάθησης. Κάθε μέλος της κοινότητας, ακολουθώντας με το δικό του ρυθμό το σύστημα, αναπτύσσει πρωτογενώς νέες δεξιότητες και γνώσεις. Το σύστημα είναι ο οδηγός και η κοινότητα χρησιμεύει ως το πεδίο εφαρμογής.

Steps in Public Speaking – SiPS

Το SiPS είναι μια κοινότητα επιταχυνόμενης μάθησης (Accelerated Learning Community) ως εκτούτουπαρέχει όλα τα οφέλη μιας κοινότητας μάθησης και επιπλέον συνοδεύεται από ένα σύστημα πρωτογενούς ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Το σύστημα αναπτύσσει πρωτογενείς γνώσεις και δεξιότητες, βαθμιαία, προχωρώντας τους συμμετέχοντες με το δικό τους ρυθμό από το απλό στο πολύπλοκο και από το εύκολο στο δύσκολο.

Κάθε μέλος ακολουθώντας το σύστημα
αναπτύσσει την ικανότητα
του Public Speaking σε δύο (2) επίπεδα δεξιοτήτων, πέντε (5) τομείς εξειδίκευσης, δεκαέξι (16) περιοχές επικέντρωσης και ενενήντα εννέα (99) challenge projects.

 

Τα μέλη του SiPS συμμετέχουν σε μια κοινότητα επιταχυνόμενης μάθησης που:

 • Αποτελεί «χώρο» συνάντησης και συγκρότησης ακαδημαϊκών ή επαγγελματικών ομάδων, συγκεντρώνει φοιτητές, ερευνητές, επαγγελματίες, στελέχη, επιχειρηματίες και γενικότερα ενδιαφερομένους για τα θέματα που σχετίζονται με το Public Speaking και τις επικοινωνιακές του εφαρμογές.  Ο χώρος θα υποστηρίζεται από ιστοχώρο και άλλα ψηφιακά μέσα μάθησης και συνεργασίας, τα οποία θα λειτουργούν ως κοινό σημείο πληροφόρησης και συλλογικής έκφρασης των μελών της κοινότητας.
 • Παρέχει ένα σύστημα ανάπτυξης δεξιοτήτων και γνώσεων για παρουσιάσεις και ομιλίες σε μικρά και μεγάλα ακροατήρια. Το σύστημα απευθύνεται σε όλους, ανεξάρτητα από την εμπειρία τους. Όλα τα μέλη θα ωφεληθούν, είτε νοιώθουν ταραχή και στη σκέψη μόνο της ομιλίας σε κοινό, είτε το να μιλούν μπροστά σε ακροατήριο είναι το «καλύτερό» τους. Το σύστημα, χρησιμοποιώντας μια μεγάλη σειρά mini-projects και την αξιολόγηση, αναπτύσσει βήμα-βήμα, τις απαραίτητες δεξιότητες Public Speaking των μελών της κοινότητας.
 • Διοργανώνει εκδηλώσεις (Θεματικά συνέδρια, Ημερίδες, Workshops) σχετικά με το Public Speaking και τις εφαρμογές του και εκδίδει σχετικά πρακτικά ή καταγραφές.
 • Εκδίδει newsletter σε ψηφιακή μορφή – με συχνότητα που ποικίλλει  αναλόγως των δράσεων της κοινότητας.
 • Στηρίζει ή χορηγεί μαθήματα εξ αποστάσεως (σε διάφορες μορφές) ή σεμιναριακά μαθήματα «κλασικού τύπου» (πρόσωπο-με-πρόσωπο) στο πλαίσιο διαφόρων δράσεων και προγραμμάτων Public Speaking.
 • Παράγει υλικό πάσης φύσεως (όπως e-books και γενικά ψηφιακά βιβλία, παρουσιάσεις, κ.ά.)
 • Παρέχει νέα σχετικά με το Public Speaking και τις εφαρμογές του, με τις διεθνείς τάσεις και έχει υπηρεσίες πληροφόρησης των μελών του, ποικίλων τύπων – όπως RSS).
 • Συγκροτεί και υποστηρίζει ομάδες εργασίας σε ειδικά θέματα (Special Interest Group, Ομάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος).
 • Προσφέρει υπηρεσίες ψηφιακών Βιβλιοθηκών (διατήρηση, ταξινόμηση, πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό).
 • Διοργανώνει διαγωνισμούς για την ανάδειξη ιδεών, ταλέντων, μεθοδολογιών που σχετίζονται με διάφορες όψεις του Public Speaking.

H συμμετοχή σας στην κοινότητα του SiPS μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε γρήγορα τις ικανότητές σας και να αυξήσετε την αυτοπεποίθησή σας με μια βιωματική προσέγγιση στη μάθηση. Θα βρείτε ένα διασκεδαστικό και φιλικό χώρο μάθησης που σας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξτε τις ικανότητές σας στο ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον της ομάδας.

Το SiPS είναι μια κοινότητα γεμάτη ενέργεια όπου μπορείτε να διασκεδάσετε και να μάθετε πώς να γίνετε καλύτεροι ομιλητές.

Δεν θα το μετανιώσετε!

Από το 1994, η PPP έχει βοηθήσει εκατοντάδες στελέχη να σταθούν πιο σίγουρα μπροστά σε ένα ακροατήριο. Με περισσότερες από 3.000 ώρες εκπαίδευσης σε τεχνικές θεατρικής επικοινωνίας, συμμετοχή σε μεγάλα εταιρικά συνέδρια, συνεχή επιμόρφωση και παρακολούθηση των διεθνών τάσεων, είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να κάνουμε το όνειρό σας πραγματικότητα!

Βρείτε μια θέση κοντά μας.

Για να συμμετέχετε δωρεάν σε μια από τις επόμενες συναντήσεις του SiPS, απλά επισκεφθείτε το www.ppplearn.com ή στείλτε μας email στο info@ppplearn.com.

Πληροφορίες επικοινωνίας: (30) 210 – 8034617