Το Training Engineering αφορά την σχεδιασμένη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Είναι μία δυναμική διαδικασία ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που ακολουθεί μία πορεία μέσα από στάδια και φάσεις για να δώσει συγκεκριμένες λύσεις  σε συγκεκριμένα προβλήματα.

Το Training Engineering συχνά ονομάζεται SAT (System Approach to Training)
ή  ADDIE ( Analysis, Design, Development, Implement, Evaluate).

Η εφαρμογή του Training Engineering εξασφαλίζει ότι τα προγράμματα και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο εξελίσσονται συνεχώς με έναν αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο για να ταιριάζουν με την ποικιλία των αναγκών ενός ταχύτατα μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα αποτελεί ένα από τα 3 ανεξάρτητα εργαστήρια της 2ης φάσης του Trainer’s Academy.